fbpx

Algemene voorwaarden

Affiliate Programma Lang Leven Konijnen 

Lang Leven Konijnen is een handelsnaam van Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Regionaal Voorlichtingsbureau Konijnen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63245663 (hierna: Dienstverlener) en zijn wederpartij (hierna: Publisher). Door zich te registreren op de website van Lang Leven Konijnen gaat Publisher akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1.  Aard van de Affiliatedienst

1.1. Dienstverlener opereert een website waar derden (“Bezoekers”) kennis kunnen nemen van informatie en/of overeenkomsten met Dienstverlener kunnen aangaan. Indien Bezoekers een overeenkomst aangaan dankzij de Affiliatedienst, is dit met Dienstverlener en niet met Publisher. Dienstverlener zal Publisher vrijwaren van alle aanspraken door Bezoekers in het kader van nakoming van deze overeenkomst.

1.2. Publisher zal voor Dienstverlener diensten verrichten welke bestaan uit het werven van geïdentificeerde Bezoekers die een overeenkomst met  Dienstverlener wensen aan te gaan (hierna: de Affiliatedienst), voor welke Affiliatedienst Dienstverlener Publisher een vergoeding zal betalen.

1.3. Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.

1.4. Publisher doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen Bezoekers, gesloten overeenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in
reclames van Publisher moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties.

1.5. Bij aanmelding dient Publisher de door Dienstverlener gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in
te vullen. Dienstverlener hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Dienstverlener is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te
weigeren.

1.6. Na sluiting van de overeenkomst verstrekt Dienstverlener aan Publisher een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee deze toegang krijgt tot een controlepaneel waarmee campagnes, promotiemateriaal en verschuldigde vergoedingen in te zien zijn. Publisher is verplicht het wachtwoord strikt
geheim te houden. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan
Publisher verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, onder verantwoordelijkheid en risico van Publisher gebeurt.

Artikel 2. Promotie door Publisher

2.1. Publisher zal ten behoeve van de Affiliatedienst promotie maken, welk naar
eigen inzicht mag gebeuren binnen het kader van dit artikel. Promotie mag
echter uitsluitend gebeuren op websites en andere diensten onder beheer
van Publisher.

2.2. Bij de promotie mag Publisher uitsluitend gebruik maken van zelf
geproduceerde materialen zoals teksten en afbeeldingen, en geen materialen
van Dienstverlener gebruiken. Dit verbod geldt niet voor de door
Dienstverlener als promotioneel aangewezen materialen en de handelsnaam,
merk en logo van Dienstverlener. Deze laatsten mogen worden gebruikt maar
in ongewijzigde vorm, en Dienstverlener mag redelijke voorwaarden stellen
aan de wijze van presentatie daarvan. Dienstverlener vrijwaart Publisher van
auteursrechtclaims van derden met betrekking tot de promotionele
materialen.

2.3. Het is Publisher niet toegestaan om:
 – promotionele uitingen te voorzien van mededelingen van welke aard dan ook aan bezoekers die valselijk de suggestie of indruk wekken dat
Publisher op enigerlei wijze als dealer of partner verbonden is aan Dienstverlener, waarbij een zakelijke vertoning van handelsnaam, merk
of logo van Dienstverlener niet onder dit verbod valt,
– promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter,
– promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium (“spam”), ook als dit op basis van
opt-in zou gebeuren,
– promotionele of wervende uitingen te vertonen in pop-up, pop-under of vergelijkbare vensters of technieken,
– promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben,
– promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben,
– promotionele uitingen te voorzien van aansporingen van welke aard dan ook aan bezoekers om de Promotiemiddelen aan te klikken dan wel zich
valselijk voor te doen als potentiële klant bij de adverteerder teneinde de vergoeding voor Publisher op te drijven,
– promotionele uitingen langs geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen, of
– promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Dienstverlener.

2.4. Overige verplichtingen van Publisher:
– Alle contactgegevens van Bezoekers zijn eigendom van Dienstverlener. Publisher mag deze contactgegevens alleen met aparte opt-in gebruiken
voor eigen doeleinden.
–  Het is Publisher verboden om (een deel van de) ontvangen vergoeding door te betalen aan Bezoekers.
–  Het is Publisher verboden handelsnamen, merknamen, domeinnamen of servicegebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Twitter of andere
diensten van derden) te registreren of te voeren die een merk- of handelsnaam van Dienstverlener bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen.

2.5. Publisher zal geen uitlatingen doen met betrekking tot het aanbod van Dienstverlener die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.

2.6. Indien Dienstverlener een redelijk vermoeden krijgt dat Publisher in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Publisher daarover informeren.
Publisher zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling staken of gestaakt houden, bij gebreke waarvan Dienstverlener de overeenkomst mag
opzeggen.

Artikel 3. Vergoeding voor de Affiliatedienst

3.1. Als vergoeding voor de Affiliatedienst is Dienstverlener aan Publisher verschuldigd een bedrag van 5 procent van de prijs (incl. btw) van de door
een Bezoeker gesloten overeenkomst voor iedere geïdentificeerde Bezoeker die daadwerkelijk een overeenkomst met Dienstverlener aangaat.

3.2. Een vergoeding wordt verschuldigd aan Publisher wanneer bij het eerste bezoek van de Bezoeker een cookie met de identificatie van Publisher wordt
meegestuurd.

3.3. Geen vergoeding is verschuldigd indien het aanbrengen van de Bezoeker plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst. Een
vergoeding is echter wel verschuldigd indien enkel de goedkeuring bedoeld in het volgende lid na dit moment plaatsvond.

3.4. Dienstverlener mag zonder opgaaf van redenen een vergoeding weigeren (afkeuren). Indien Dienstverlener niet binnen 30 dagen afkeurt, wordt de
vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.

3.5. Wanneer sprake is van fraude, is Publisher hiervoor een onmiddellijk opeisbare contractuele boete van € 100,- per fraudegebeurtenis verschuldigd,
gemaximeerd op € 15.000,-.

Artikel 4. Facturatie en betaling 

4.1. Betaling van verschuldigde vergoedingen zal maandelijks gebeuren. Dienstverlener is echter gerechtigd uitbetaling op te schorten indien het uit te betalen bedrag minder is dan € 50,- (inclusief btw).

4.2. Dienstverlener zal een creditfactuur uitreiken aan Publisher. Hierbij zal elektronisch worden gefactureerd.

4.3. De betalingstermijn van de creditfactuur is 30 dagen na de daarop vermelde datum.

4.4. Indien Publisher niet in Nederland gevestigd is, is Dienstverlener gerechtigd opgaaf van een BTW-nummer te verlangen alvorens tot uitbetaling over te
gaan.

Artikel 5. Rapportage

5.1. Ten behoeve van vaststelling van de resultaten zal Dienstverlener Publisher toegang geven tot een controlepaneel waarmee inzage verkregen kan
worden.

5.2. De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij Publisher overtuigend tegenbewijs kan overleggen. Publisher heeft daarbij
het recht bij een vermoeden van fraude een onafhankelijke registeraccountant onder geheimhouding de boeken van Dienstverlener te laten onderzoeken om de resultaten te verifiëren.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Dienstverlener is jegens Publisher slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst.

6.2. Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.

6.3. Het maximale bedrag aan schade waarvoor Dienstverlener aansprakelijk is, is het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie
maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2. Beide partijen mogen op elk moment opzeggen.

7.3. Dienstverlener is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Publisher op te schorten als het vermoeden bestaat dat Publisher in strijd handelt met de
overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Dienstverlener daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden. Geen vergoeding is verschuldigd
wanneer de grondslag in de periode van opschorting ontstond. De opschorting eindigt pas nadat Publisher naar tevredenheid van Dienstverlener de grondslag hiervoor heeft weggenomen.

7.4. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer naar haar mening sprake is van schending van een verbod uit artikel 2. Bij opzegging in deze situatie heeft Publisher geen recht op uitbetaling van enige nog openstaande vergoeding. Na beëindiging van de
overeenkomst zal Dienstverlener conform artikel 4 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen. Indien Dienstverlener de overeenkomst
beëindigt op grond van een begane fraude door Publisher, is Dienstverlener niet verplicht dit tegoed aan Publisher te betalen.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1. De overeenkomst en deze affiliatevoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

8.2. Geschillen tussen partijen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waar Dienstverlener gevestigd is.

Artikel 9. Wijziging en aanvulling

9.1. Eventuele algemene voorwaarden van Publisher maken geen deel uit van de overeenkomst.

9.2. Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden
gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.3. Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden.
Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan Publisher.

9.4. Als Publisher een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze dertig dagen de overeenkomst op te
zeggen. Indien Publisher dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de
overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de Affiliatedienst.

10.2. Publisher is niet gerechtigd deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder
aparte toestemming van Dienstverlener. Dienstverlener is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt.

10.3. De door Dienstverlener ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij Publisher) kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

10.4. Indien enige voor Dienstverlener relevante gegevens betreffende Publisher veranderen, zal Publisher Dienstverlener hier onverwijld over informeren via
het controlepaneel. 

Amersfoort, 19 januari 2022