fbpx

Leveringsvoorwaarden Abonnementen en Artikelen

1. Algemeen

1.1. In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

i) Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement afsluit of een Artikel bestelt;
ii) Abonnement: de overeenkomst die strekt tot periodieke levering van (een van) de door Chews Publish uitgegeven tijdschrift(en), waaronder Lang Leven Konijnen
iii) Artikel: een welkomstgeschenk dat een nieuwe abonnee bij aanvang van een Abonnement ontvangt of een door de Afnemer bij Chews Publish besteld consumentenartikel
iv) Mood for Magazines: Mood for Magazines B.V., Huizerstraatweg 117 te 1411 GM Naarden, Kamer van Koophandel nummer 33277855, BTW nummer NL811784915B01
v) Voorwaarden:de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

1.2.Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op:

i)  alle Abonnementen terzake van de door Chews Publish uitgegeven tijdschriften;
en
ii)  alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van Artikelen door Chews Publish.

1.3. Een Abonnement omvat (de levering van) een door Chews Publish uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, conform de voor het betreffende Abonnement geldende specificaties.

1.4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

1.5.De Afnemer dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.6. Chews Publish is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het Abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. In dat geval is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De Afnemer heeft in dat geval recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld ter zake van de niet ontvangen edities van het betreffende tijdschrift.

2. Nieuwe Abonnementen

2.1 Nieuwe Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 De Afnemer heeft alleen recht op een korting of een welkomstgeschenk indien de Afnemer het afgelopen half jaar geen Abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of een welkomstgeschenk..

2.3 Een welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de Afnemer worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de Afnemer daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 Chews Publish is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

4. Duur en opzegging van het Abonnement

4.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding.

4.2 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan via de klantenservice.

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

5.1 Chews Publish behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs te wijzigen. De nieuwe abonnementsprijs gaat in per de eerstvolgende betaalperiode. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.